Läsvärt - omsorgen och äldrevården i Solna
Arbetsgruppen har egna erfarenheter på brister i vården av närstående och vi ser att det behövs krafttag för att åstadkomma förändringar. Här nedan har vi samlat information om de behov och förbättringsområden som finns inom omsorgsvården.


Lärdomar från Pandemin - äldrevården måste förbättras !

Coronapandemin avslöjade stora brister inom äldrevården. Här presenterar en av Coronakommissionens ledamöter genom  första delbetänkandet (källa Akademikerföreningen SSR). Klicka på bilden så får de se presentationen i Youtube (kan förekomma reklam innan den visas)  


Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, är en samarbets- resurs för att utveckla framtidens anhörigstöd

Nka:s  verksamhetsidé är att skapa och utveckla möten mellan olika kunskaps- och erfarenhetsformer som:

  • förstahandserfarenheter hos anhörigvårdare, brukare och deras organisationer
  • praktisk erfarenhet hos personal inom anhörigstöd och äldreomsorg
  • organisatorisk- och policy erfarenhet hos beslutsfattare
  • vetenskaplig kunskap och metodkunskap hos forskare.
Hemsida: http://anhoriga.se/

Äldreomsorgen - en viktig valfråga. 

Coronakomissionens första delbetänkande (SOU 2020: 80 se nedan) har tydliga slutsatser: "Välkända problem måste åtgärdas och det är nödvändigt att höja ambitionsnivån för att kunna ge vård och omsorg av god kvalitet... Solna stad och politiken har ett tydligt ansvar att åtgärda flera av punkterna tex tillräcklig bemanning på särskilda boenden och i hemtjänsten, inte mins vad gäller vård och behandling av demenssjuka 

Får din närstående egen tid av god kvalitet ?

Egen tid och socialt innehåll i omsorgen är en viktig kvalitetsfaktor på äldreboendet. Den boende har rätt att bli erbjuden meningsfulla aktiviteter under det som kallas egen tid. Det är viktigt för verksamheten att utvärdera och utveckla innehållet i den egna tiden. Likaså är det viktigt att dokumentera för att kunna ta vara på det som fungerar och utveckla det vidare. 

Hur stöttar man anhöriga på äldreboende?

Mycket av anhörigstödet har haft fokus på dem som har omsorg om någon närstående som bor i ett ordinärt boende. Frågan  sätter fokus på vikten av att stötta anhöriga till dem som har närstående som bor på ett äldreboende/särskilt boende.

Här är en artikel skriven av Anna Whitaker, fil.dr i socialt arbete och forskare, "Anhörigskap och anhörigstöd i särskilt boende" som publicerats på Socialstyrelsens hemsida: "Fokus på anhöriga"

Här kan du läsa om de krav som staden själv har skapat för att bedöma kvaliteten på vård- och omsorgsboende. Om du inte är nöjd och har synpunkter - Kontakta i första hand den verksamhet som din synpunkt rör. Du kan också lämna synpunkter via Solna stads synpunkts hantering på solna.se/synpunkt.