Här är inspelningen från vår utfrågning VAL22 !

Här är inspelningen från den hearing som anordnas inför VAL22 den 1 september i Vasalunds Gymnasiums Aula -                              1 september 2022 18:30 - 20:15

VAL22 - Partiernas svar på vår målsättning

Vi har efterfrågat politiska partierna:s svar på vår målsättning inför den hearing (frågestund) som anordnas inför VAL22 den 1 september i Vasalunds Gymnasiums Aula - 1 september 2022 18:30 - 20:15. Nedan har du möjlighet att se de svar som kommit in (klicka på respektive parti och se respektive svar)

Vår målsättning - äldreboende

Vår målsättning för äldreboendena är  

dels, att den goda vård som lagen föreskriver och staden/kommunen har utlovat också gives, vilket inte sker nöjaktigt för närvarande,

dels, att säkrast möjliga garantier ges för att den goda vården blir bestående.

För att förverkliga målsättningen anser vi att kommunfullmäktige fastställer styrande regler för verksamheten och genom särskilt uppdrag till revisorerna garanterar efterlevnaden. 

Vi står enade bakom följande förslag till förbättringar. Förslagen avser områdena A kontroll, B insyn och C anhörigstöd.

Tre prioriterade områden

A Kontroll

Omvårdnadsförvaltningen utför en kontroll på våra boenden, men det är svårt att få grepp på hur den genomförs och vad den i praktiken leder till. I de rapporter på uppföljning som arbetsgruppen tagit del av är dessa skapade baserat på i huvudsak föranmälda besök.

Om det upptäcks brister förutsätts att vårdgivaren lämnar en plan för hur bristen ska åtgärdas. Dock saknas krav på omedelbara åtgärder. 
Med tanke på de dramatiska konsekvenser av brister som uppmärksammades under pandemin är det angeläget att kontrollen förbättras. 
Enligt SKR (Sveriges regioner och kommuner) har kommuner ett generellt krav att kontrollera och följa upp verksamheten på äldreboende. Det innebär att kommunen ska kontrollera och följa upp verksamheten samt genom avtal tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över.


Regler för att nå målet med kontroll:
  1. Alla verksamheter som omhändertar sköra människor ska, utan att misstanke om fel finns, underkastas minst tre årliga, oregelbundet återkommande oanmälda besök av oberoende aktör som en del av stadens avtalsuppföljning. 

  2. Omvårdnadsförvaltningen ska säkerställa att de punkter som inte godkänts eller delvis godkänts i Avtalsuppföljningen, har åtgärdats och inte återkommer nästkommande år.

B Insyn 

Det finns ett stort behov av att förbättra insynen i verksamheten på boenden till anhöriga. Det är idag extremt svårt att få besked eller delaktighet i vårdens utfall mer än de rapporteringar som sker två år efter att stadens genomfört en uppföljning. 

Regler för att nå målet med insyn:
  1. Rapport avtalsuppföljning skall distribueras till Anhörigföreningen och respektive boende:s anslagstavla  samt på stadens hemsida för aktuellt boende så fort den är offentlig.
  2. Om demensavdelning ingår i boendet ska antalet inträffade BPSD- fall redovisas jämte vidtagna åtgärder enligt socialstyrelsens riktlinjer.
  3. Omvårdnadsförvaltningen åläggs att årligen offentligt redovisa statistik på avvikelser och inkomna anmälningar av missförhållanden   jämte vidtagna åtgärder på hemsidan (rapporteringen utförs på generell nivå).
  4. Staden och ska årligen redovisa hur stödet till anhöriga har uppfyllts och genomförts.
  5. Alla boenden ska årligen redovisa hur stödet till anhöriga har uppfyllts och genomförts.
C Anhörigstöd

Region Stockholm skriver i Vårdgivarguiden:
Kommunen är enligt socialtjänstlagen skyldig att erbjuda olika former av stöd åt anhöriga.  För anhöriga med närstående på äldreboenden är stödet oklart även om det finns uttalat i stadens kvalitetsdeklaration.

Regler för att nå målet med anhörigstöd:
  1. Omvårdnadsförvaltningen medverkar till etablerande av boende-/anhörigråd på samtliga boenden i samråd med respektive vårdgivare och anhörigföreningen. Boenderådets funktion är att företrädare för boendet möter representanter regelbundet (förslagsvis var 5:e vecka) för de boende och eller de anhöriga för samtal om aktuella ämnen och möjlighet till samvaro på egna villkor.

  2. Stödet till anhöriga på äldreboenden ska erbjudas på samma villkor som för anhörigvårdare.

Förslag till KF- regel för att reglerna ska efterlevas

De kommunala revisorerna åläggs att årligen redovisa i vilken utsträckning reglerna inom områdena A kontroll, B insyn och C anhörigstöd efterlevts.